MENU

UTokyo Biblio Plazaにて『21世紀の「中華」:習近平中国と東アジア』が紹介されました。My book “‘China’ in the 21st Century: Xi Jinping’s China& East Asia” was introduced at UTokyo Biblio Plaza.

UTokyo Biblio Plaza(日本語ページ)にて著書が紹介されました。My book was introduced at UTokyo Biblio Plaza (English Page).

◎書籍の詳細(Details of the book):

川島真『21世紀の「中華」:習近平中国と東アジア』中央公論新社、2016年。

Kawashima, Shin. 21-Seiki no “Chuka”: Shu Kinpei Chugoku to Higashi Ajia . CHUOKORON-SHINSHA Inc., 2016 [in Japanese]. (Kawashima, Shin. “China” in the 21st Century – Xi Jinping’s China & East Asia. CHUOKORON-SHINSHA Inc., 2016.)

目次
閉じる